TÁJÉKOZTATÁS ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL

A 2018. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások alapján a Budaörsi Polgármesteri Hivatal ún. „elektronikus ügyintézést biztosító szerv”. Ennek értelmében a Hivatal a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeit – bizonyos kivételekkel – elektronikus úton intézi, illetve a kérelemre induló ügyek a Hivatalnál elektronikus úton (azaz – ahol nem kizárt – személyes megjelenés, illetve levélpostai szolgáltatás igénybevétele nélkül is) intézhetőek.

Ezekben az ügyekben a „túloldalon lévő” bizonyos jogalanyokat szintén kötelez a jogszabály. Így a Hivatalnál elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi

Vagyis – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem mindenki köteles hivatalos ügyeit a Hivatalnál elektronikus úton intézni; de aki nem köteles, az is választhatja azt, ha feltételeinek megfelelnek (különösen: elektronikus azonosíthatóság és kapcsolattartási képesség).

Hasonló különbségtételt fogalmaz meg a jogszabály azzal, hogy amíg a természetes személy ügyfél az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékének megfizetését – választása szerint – elektronikus úton is teljesítheti, addig a gazdálkodó szervezet ügyfélnek az elektronikus út használata kötelező.

Az eljárásért fizetendő terhek elektronikus megfizetésének módja: bankkártyával vagy banki átutalással az adott üggyel kapcsolatban megadott bankszámlaszámra történő megfizetés. A számlák listája ide kattintva érhető el.

Ha – a jogszabályi előírás ellenére – a gazdálkodó szervezet ügyfél az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges ún. „hivatalos elérhetőséggel” nem rendelkezik, a Hivatal az eljárását elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja, de egyidejűleg kezdeményezi törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.

Az ügyfél az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket választása szerint teljesítheti azzal, ha a következő linkek valamelyikére kattint:

-           a Hivatal honlapjáról elérhető, ügyintézést könnyítő elektronikus űrlapok: [https://budaors.eado.hu/Content/Kezdolap.aspx], vagy

-           a központi, ún. egységes, személyre szabott ügyintézési felületen megtalálható nyomtatványok: [https://szuf.magyarorszag.hu/] vagy

-           egyéb ügyek – amelynek az indításához szükséges űrlap a fent megadott oldalakon nem szerepelnek – a központi, témacsoportokra és ügytípusokra lebontott levél írható: [https://epapir.gov.hu/].

Az egyes eljárások során az ügyfelek személyazonosságát

használatával lehet ellenőrizni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kötelező elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó követelménynek meg nem felelő nyilatkozat (pl. az adott ügyben kizárólag elektronikus út, illetve elektronikus aláírás használatára vonatkozó előírás ellenére papír alapon, illetve elektronikus aláírást nélkülöző e-mailben benyújtott kérelem) hatálytalan.

Amennyiben az adott ügyre vonatkozó jogszabály eltérően nem rendelkezik, az Önk. az ügyfél elektronikus azonosításának biztonsági szintjére vonatkozóan nincs külön megállapítása, vagyis alacsony biztonsági szintű is lehet.

A Hivatal által az elektronikus kapcsolattartásra elfogadott irat-formátumokat az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. számú melléklete sorolja fel (2018. január 1. napján hatályos felsorolás: pdf, .docx, .odt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .mpeg, .mpg, .mp3, .wav).

 

A Hivatal, illetve ügyfélszolgálatának elektronikus elérhetőségei:

A Hivatal válaszát a természetes személy ügyfél Értesítési Tárhelyére, a cégkapus regisztrációval rendelkező ügyfél esetén a cégkapus tárhelyre, hatósági ügyfél esetén pedig a Hivatali Kapus tárhelyre juttatja el. Az elektronikus úton beküldött dokumentumok Hivatal általi befogadásáról Feladási Igazolás, a Hivatal általi letöltéséről pedig Letöltési igazolás készül, melyet a Központi Rendszer eljuttat a beküldő tárhelyére: https://tarhely.gov.hu/.

A Hivatalt további, az e-ügyintézéssel kapcsolatos, letölthető dokumentumai:

A Hivatal adatkezelésével kapcsolatos lényeges körülmények:

 1. Adatkezelő megnevezése: Budaörsi Polgármesteri Hivatal
  Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
  Postacím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
  E-mail: ugyfelszolgalat@budaors.hu
  Telefon: + 36 (23) 447 800, + 36 (23) 447 817
  Fax: + 36 (23) 447 819
  Honlap: www.budaors.hu

   
 2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
  - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi XII. törvény (Infotv.);
  -  a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény;
  -  az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény;
  -  a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
   
 3. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: a konkrét ügy intézéséhez – pl. az ügyfél beazonosításához, illetve a tényállás megállapításához – szükséges személyes adat.
   
 4. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
   
 5. Az adatkezelés időtartamát a konkrét üggyel kapcsolatos jogszabályi rendelkezés határozza meg, illetve az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.